Seminář BESEDA

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK v Praze

BESEDA je hlavním seminářem Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK v Praze. Koná se ve středu v 15:40 v učebně K1 zpravidla jednou za 14 dní během výukového období jednotlivých semestrů.

Základní náplní semináře jsou přednášky doktorandů oborů 4M9 (Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika) a 4M4 (Pravděpodobnost a matematická statistika) v době přibližně půl roku před dokončením dizertace. Program semináře je dále doplňován o přednášky zajímavých hostů katedry či členů katedry, kteří mají zájem podělit se s kolegy o výsledky své práce. Program je koordinován Arnoštem Komárkem a Zbyňkem Pawlasem.

V případě vystoupení doktorandů je možné přednášku podpořit doplňkovými materiály (rozpracovaný text dizertace, vlastní i dosud nepublikované články apod.). Tyto doplňkové materiály budou dostupné na této stránce, avšak budou chráněny heslem. Je na ně nutno pohlížet jako na materiály důvěrné sloužící výhradně pro vnitřní potřeby členů a doktorandů katedry. Bez svolení autorů není dovoleno tyto dále šířit. Přístupové údaje k doplňkovým materiálům budou členům a doktorandům katedry zaslány vždy před začátkem semestru. Další zájemci o přístup k heslem chráněným souborům, prosím, požádejte o zaslání přímo daného doktoranda.

PROGRAMME, winter semester 2018–19

3.10.    Jarník's lecture
   Usual attendees of BESEDA are advised to attend the Jarník's lecture given by prof. Peter Teichner.
   It starts at 14:00 in Jarník's lecture hall (M1, Karlov building).
 
17.10.    Miguel A. Delgado (Universidad Carlos III de Madrid, Spain)
   Standarization and counterfactual decomposition in survival analysis
Abstract (pdf)    Paper (pdf)
 
31.10.    Emmanuel Lesaffre (KU Leuven, Belgium)
   Bayesian modeling of agreement in a complex data structure
Abstract (pdf)
 
14.11.    Thomas Mikosch (University of Copenhagen, Denmark)
   Regular variation and heavy-tail large deviations for time series
Abstract (pdf)
 
28.11.    Martin Šmíd (ÚTIA AV ČR)
   Distribution of order books in limit order markets
Abstract (pdf)
 
12.12.    Vladimír Holý (FIS VŠE)
   Zero-Inflated Autoregressive Conditional Duration Model and its estimation
Abstract (pdf)
 
2.1.    Prázdniny, BESEDA se nekoná
 

INSTRUKCE PRO PREZENTUJÍCÍ DOKTORANDY

 • Nejpozději jeden týden před termínem přednášky zašlete mailem současně Arnoštu Komárkovi i Zbyňku Pawlasovi případné doplňkové soubory, kterými chcete přednášku podpořit (rozpracovaný text dizertace, vaše i dosud nepublikované články, ...).
 • Připravte si přednášku v délce trvání 45 –60 minut.
 • Přednáška na BESEDĚ není obhajobou dizertace a v žádném případě nemá být chápána jako předobhajoba nebo dokonce jako cvičná obhajoba. Taktéž se nejedná o vystoupení na specializovaném semináři.
 • Publikum semináře BESEDA je poměrně široké, sestává se z doktorandů tří oborů, pracovníků katedry s poměrně širokým spektrem odborných zájmů a příležitostně i dalších hostů. Přednášku se proto snažte koncipovat tak, aby byla z větší části srozumitelná většině tohoto publika. Významná část přednášky by měla být srozumitelná též pro dobré studenty magisterských oborů Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie i Finanční a pojistná matematika.
 • Přednáška by měla mít přibližně následující strukturu.
  1. Vysvětlení podstaty problému řešeného v dizertaci.
  2. Shrnutí stavu poznání (state of art) k dané problematice.
  3. Vyjádření vašeho přínosu ke stavu poznání dané problematiky.
   • Sdělte posluchačům zejména, co se vám podařilo vyřešit (jaké předpoklady se vám podařilo zeslabit, jaké praktické problémy lze díky vám řešit, ...). Pouze v omezené míře sdělujte též, jak se vám daný problém podařilo řešit. V každém případě se v přednášce vyhněte všem technickým detailům, respektive podrobnému předvádění důkazů. Taktéž není vhodné používat příliš složité značení. I když ho na začátku prezentace zavedete, většina posluchačů si ho po pěti minutách již nebude pamatovat a vaši přednášku přestane sledovat.
 • Z přednášky by, kromě jiného, mělo být zcela zřejmé, z jakých výchozích (dříve odvozených) znalostí jste vycházeli a co je vaším vlastním přínosem.

ZÁPOČET

Studentům, kteří mají BESEDU zapsánu jako studijní povinnost, bude zápočet v daném semestru udělen při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
 1. Účast na nejméně pěti, resp. čtyřech BESEDÁCH. Za účast se považuje osobní přítomnost během alespoň 95 % času přednášky a následné diskuze. Požadavek minimálně čtyř účastí se vztahuje na studenty 5. či vyššího ročníku doktorského studia. Na ostatní se vztahuje požadavek minimálně pěti účastí.
 2. Přednesení vlastního referátu (studenti zařazení do programu po domluvě s organizátory). Student má nárok na zařazení do programu BESEDY právě jednou během studia a to v okamžiku, kdy je jeho dizertace v pokročilé fázi a téměř připravena k odevzdání.

 

View My Stats